Algemeen
AgriMedia levert hoogwaardige vakinformatie, in print en digitale vorm, over en voor agrarisch Nederland. Dit betekent dat haar tijdschriften en internetuitingen worden beschouwd als B-to-B magazines, nieuwsbrieven en websites, en gelden de regels die hiervoor wettelijk worden opgelegd.

Privacyverklaring
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Abonnementen
Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. De looptijd van een abonnement is doorgaans 1 jaar, en wordt automatisch met een duur van 1 jaar verlengd.

Van wanneer tot wanneer uw abonnementsjaar loopt kunt u zien op de factuur. De verlenging wordt ongeveer een maand voor de vervaldatum in gang gezet.

Na het eerste abonnementsjaar kunt u op ieder moment opzeggen. Wij hanteren standaard als vervaldatum het einde van het lopende abonnementsjaar. In overleg kan een opzegtermijn van 3 maanden worden afgesproken: u ontvangt dan een creditnota voor de niet afgenomen nummers, onder aftrek van € 10,- administratie- en transactiekosten. Het resterende bedrag wordt terugbetaald of dient verrekend te worden.

De klant ontvangt altijd een bevestiging van deze opzegging. Dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.

Proefnummers en proefabonnementen
Proefabonnementen kunnen eenmalig worden afgesloten. Onder proefabonnementen verstaan wij alle kortdurende abonnementen met een einde looptijd die afgesloten kunnen worden via de website, beurs, of andere speciale acties.

Voor proefnummers geldt ook dat zij eenmalig kunnen worden aangevraagd.

Betalingsvoorwaarden
Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Advertenties worden gefactureerd direct bij verschijnen van de uitgave waarin de advertentie is geplaatst. Voor alle facturen van AgriMedia geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. Na 30 dagen behoudt AgriMedia zich het recht voor rente- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij wanbetaling zal een incassokantoor de vordering van AgriMedia overnemen, de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Auteursrechten en intellectuele eigendommen
Het auteursrecht van alle informatieproducten uitgebracht door AgriMedia, berust bij AgriMedia bv of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AgriMedia bv. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AgriMedia bv.

Aansprakelijkheid
AgriMedia streeft ernaar de informatie in haar informatieproducten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, type- en drukfouten worden voorbehouden. AgriMedia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door haar geboden informatie.

Terug naar abonneeservice